Garantievoorwaarden

PfG verleent zijn klanten een fabrieksgarantie op materiaal- en fabricagefouten, met uitzondering van slijtagedelen (bijv. verlichtingsmiddelen), mits deze producten deskundig en volgens de voorschriften in de gebruikershandleiding worden gebruikt. De duur van de garantie is afhankelijk van het product. De garantietermijn begint op de datum van de eerste aankoop en wordt door toegekende garantieclaims niet vernieuwd of verlengd, evenmin ontstaat daardoor aanspraak op wettelijke waarborg.

Voorwaarde voor de aanspraak op garantie is dat het geclaimde product samen met de originele kassabon aan PfG op het volgende adres wordt voorgelegd: PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel. De garantie heeft naar onze keuze betrekking op een kosteloze reparatie of een kosteloze levering van vervangende onderdelen of van een gelijkwaardig vervangend apparaat, waarbij wij ons voor het geval wij dit producttype niet meer produceren, het recht voorbehouden om naar eigen inzicht een gelijkwaardig, vervangend apparaat uit ons assortiment te leveren. Het vergoeden van kosten voor montage en demontage, controles, eisen naar verloren winst en/of schadevergoeding alsmede aanspraken op ontbinden van de koopovereenkomst zijn niet bij de garantie inbegrepen, net zo min als verdergaande claims vanwege schade en verliezen van welke aard ook die door het apparaat of door het gebruik ervan werden veroorzaakt.

De aanspraak op garantie vervalt bij een ondeskundige omgang, bij een elektrische of mechanische beschadiging, door verkeerd gebruik en bij een ondeskundige reparatie door niet geautoriseerde werkplaatsen. Reparaties mogen uitsluitend door PfG of door PfG geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd worden.

Voor deze garantie geldt volgens deze voorwaarden tevens het Duitse recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

De wettelijke rechten als koper, in het bijzonder de rechten voortvloeiende uit de wettelijke garantie worden door deze garantie uitdrukkelijk niet aangetast.

De gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de garantie worden opgeslagen en in de voor de afhandeling noodzakelijke omvang aan de door PfG ingeschakelde dienstverleners beschikbaar gesteld. Er worden adres- en bestelgegevens voor eigen marketingdoeleinden verzameld en verwerkt. Voor marketingdoeleinden van derden worden uitsluitend gegevens beschikbaar gesteld waarvoor dit wettelijk toegestaan is, zoals algemeen gepubliceerde en bepaalde in lijsten samengevatte gegevens conform § 28 lid 3 nr. 3 van de oude versie en § 47 nr. 2 van de nieuwe versie van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens alsmede conform § 28 lid 3 nr. 2 van de nieuwe versie van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens. De klant kan tegen het gebruik, verwerking en de overdracht van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden steeds bezwaar maken door een vormloze, schriftelijke mededeling naar de hieronder genoemde contactgegevens te sturen. Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn om de garantie af te handelen. Nadat PfG uw schriftelijke herroeping heeft ontvangen, zal PfG de betreffende gegevens niet meer voor andere doeleinden gebruiken dan voor het afhandelen van de garantie en zal u geen reclamemiddelen meer toesturen, inclusief onze catalogi voor de klanten.

PfG GmbH
Postfach 2069
48469 Hörstel
GERMANY
info.nl@pontec.com